Menu

Statystyka

Odsłon : 1530468
Strona główna Jednostki organizacyjne Przedszkole Regulamin pracy przedszkola

Regulamin pracy przedszkola

//
Email

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA W

argaiv1108

CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ "KRAINA MARZEŃ"

 

Tekst ujednolicony- 14.09.2012

Czarna Białostocka, 2007-02-01

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr.21 poz. 94 ze zmianami oraz z 2001 r. Nr.154, poz. 1805), znowelizowanego Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146) oraz art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854; Nr 100, poz. 1080; Nr 128, poz. 140 i z 2002 r. Nr 135, poz. 1146) ustala się regulamin pracy o treści następującej:

§ 1

1. Regulamin pracy Przedszkola w Czarnej Białostockiej zwanym dalej przedszkolem, ustala wewnętrzny porządek, organizację oraz określa związane z praca obowiązki pracodawcy i jego pracowników.

2.   Regulamin określa w szczególności:

a) stosunki pracy,

b) obowiązki stron stosunku pracy, czyli pracodawcy o pracowników,

c) czas pracy,

d) postanowienia porządkowe,

e) urlopy i zwolnienia z pracy,

f)  wynagrodzenie za pracę,

g) postępowanie w przypadku naruszenia postanowień regulaminu,

h) bezpieczeństwo i higiena pracy,

i)  ochronę pracy kobiet,

j)  zatrudnianie młodocianych,

k) wyróżnienia i nagrody dla pracowników,

l)  równe traktowanie kobiet i mężczyzn,

§ 2

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska i sprawowane funkcje.

§ 3

Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia regulaminu pracy. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • pracodawcy, należy przez to rozumieć Przedszkole reprezentowane przez dyrektora Przedszkola,
 • pracowniku - rozumie się wszystkie osoby: nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania,
 • przepisach prawa - rozumie się przez to przepisy ustawy Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy z dn. 22. 03. 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz przepisy wydane na ich podstawie,
 • związki zawodowe - organizacje działające w przedszkolu,

STOSUNEK PRACY

§ 5

Z każdym z pracowników zawiera się umowę o prace na czas nie określony, określony lub czas wykonywania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dopuszcza się możliwość zatrudnienia innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Nauczyciel pracuje także na podstawie mianowania.

§ 6

Każda z umów, o której jest mowa w § 5, może być poprzedzona umowa na okres próbny nie przekraczający 3 miesiące. Zatrudnienie na okres próbny nie dotyczy nauczycieli. Umowa winna określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia oraz wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

§ 7

Pracodawca jest obowiązany:

1. Informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą,

2. Zaznajamiać pracowników podejmujących prace z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku, podstawowymi uprawnieniami, przepisami i zasadami bhp oraz p/poż, przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy służbowej i państwowej,

3. Ściśle współpracować z zespołem pracowników oraz organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola,

4. Organizować prace w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

5. Zapewniać przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

6. Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , p/poż,

7. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

8. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9. Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników,

10. Stosować obiektywnie i sprawiedliwie kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

11. Dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie,

12. Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

13. Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu nauki warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania zadań,

14. Prowadzić akta osobowe i dokumentacje w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

15. Udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn( Regulamin pracy- dostępny w szatni personelu),

Pracodawca jest obowiązany przyjmować w sprawie skarg, wniosków i zażaleń w wyznaczony przez siebie dzień tygodnia.

§ 8

Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace sumiennie i staranie, dążyć do      uzyskania jak najlepszych wyników pracy, przejawiać inicjatywę, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do zaleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy.

§ 9

Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

 1. Przestrzegać ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny,
 2. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w przedszkolu porządku,
 3. Przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów przeciw pożarowych,
 4. Dbać o dobro przedszkola, jego mienie i używać go zgodnie z przeznaczeniem,
 5. Zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,
 6. Nie przynosić i nie przechowywać na terenie przedszkola pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej wartości, ponieważ w przypadku ich zaginięcia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności,
 7. Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 8. Dbać o czystość i porządek stanowiska pracy,
 9. Przestrzegać w pracy zasad współżycia społecznego,
 10. Kulturalne i życzliwie traktować rodziców, dzieci i interesantów,
 11. Dbać o bezpieczeństwo dzieci,
 12. Zapobiegać sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku placówki,
 13. Zawiadomić niezwłocznie przełożonego o charakterze lub przyczynie uniemożliwiającej stawienie się do pracy,
 14. Wykonywać czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,

§ 9 a

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

 • Zwrócić pracodawcy pobrane narzędzia, pomoce dydaktyczne, odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież roboczą, jeżeli nie mina termin jej używalności,
 • Rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,

§ 9 b

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie przedszkola w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości jest zabronione.

2. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu na terenie przedszkola.

3. Pracownicy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości będą odsunięci od pracy lub niedopuszczeniu do niej. Stwierdzenie stanu nietrzeźwości przez dyrektora następuje w obecności min. 2 osób. Z ustaleń sporządza się protokół.

CZAS PRACY

§ 10

1. Czasem w pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w normalnych godzinach pracy w przedszkolu lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy.

ŚWIADCZENIA PRACY

1. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze jak również samokształcenia i przygotowanie do zajęć, doskonalenie zawodowe, nie może przekroczyć tygodniowo 40 godzin.

2. Nauczyciel do pracy w przedszkolu przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.

3. Zadania dodatkowe i czas w jakim maja być realizowane określa plan pracy przedszkola i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez dyrektora przedszkola.

§ 11

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolu realizuje się od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby zajęcia te mogą być prowadzone w soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia.

§ 12

1. Pracowników administracji i obsługo obowiązuje następujący czas pracy:

a) księgowa i intendentka, kasjer-pracownik biurowy - 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczenia.

b) woźne, kucharki, pomoce kuchenne, konserwator, pomoce nauczyciela - 8 godzin na dobę i 40 godzin ma tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczenia.

2. Rozkład czasu pracy w przedszkolu, a w szczególności początki i koniec pracy oraz wprowadzenie zmian ustala dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

3. Praca wykonywana w godzinach od 21 do 5 rano jest w myśl regulaminu pracą w porze nocnej za tę prace przysługuje dodatek w wysokości, za zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

4. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1)  konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2)  szczególnych potrzeb pracodawcy.

4.1. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w pkt. 4 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

4.2. U pracowników niepełnozatrudnionych strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1kodeksu pracy.

4.3. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1)  100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a)    w nocy,

b)    w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy , zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c)    w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2)  50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt. 1.

4.4. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W obu przypadkach pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

4.5. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w pkt. 4 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

4.6. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy (główna księgowa, zastępca dyrektora) wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 12 a

1. Harmonogram pracy sporządza się na okres półrocza lub okres rozliczeniowy i podaje do wiadomości pracowników co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem okresu powyższego okresu.

2. Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych  dla funkcjonowania przedszkola odstępstw od rozkładu czasu pracy ustalonego wobec poszczególnych pracowników, albo ustalić indywidualny dla nich rozkład czasu pracy.

3. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mają prawo do 15- minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy; czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala dyrektor przedszkola.

4. W czasie nieobecności pracownika dyrektor decyduje komu praca ma być zastępczo przydzielona. W przypadku nieobecności dyrektora ustaleń powyższych dokonuje  wicedyrektor w odniesieniu do nauczycieli i pozostałych pracowników.

§ 12 b

1. Pracownicy są obowiązani stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowisku i w gotowości do pracy.

2. Każdy pracownik obowiązany jest znajdować się przez cały czas pracy na swoim stanowisku pracy. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy jest w czasie godzin pracy jest zabronione.

§ 12 c

1. Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za prace w te dni uważa się prace wykonywana między godz. 6.00 w tym dniu a 6.00 dnia następnego.

2. Za pracę wykonywana na polecenie dyrektora w dni wolne od pracy, z wyjątkiem świat, należy się pracownikowi inny dzień wolny w uzgodnieniu z pracownikiem terminie.

3. Jeżeli układ kalendarzowy uzasadnia wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy, np. w okresie miedzy świętami, dokonuje się tego po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Dzień ten jest wykorzystywany na urlop wypoczynkowy.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 13

Kontrolą dyscypliny pracy i jej ocenianiem zajmuje się dyrektor przedszkola.

§ 14

1. Czas pracy powinien w pełni być wykorzystany na prace zawodową. Załatwienie spraw osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika:

a) w celu stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, policji, kolegium do spraw wykroczeń oraz wykonania powszechnego obowiązku obrony. Na wezwanie właściwego organu pracodawca wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość straconego zarobku celem uzyskania od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu.

b) Do wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sadowym na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż 6 dni w roku. Stosuje się odpowiednio końcowy zapis pkt. 1.

c) W celu przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązujących badań lekarskich lub szczepień, jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie w czasie wolnym od pracy. Za czas zwolnień pracownicy maja prawo do wynagrodzenia.

d) W celu oddania krwi i na określone badania lekarskie na czas oznaczony przez stację krwiodawczą z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

e) W celu pełnienia funkcji wykładowcy w szkołach zawodowych i wyższych oraz kursach zawodowych prowadzonych przez organ administracji państwowej.

f) Na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, strony świadka z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

g) W przypadku wezwania na świadka lub w charakterze specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK z zachowanie prawa do wynagrodzenia.

h) Po złożeniu przez pracownika wniosku o urlop na żądanie (art. 167,2 Kp).

§ 15

1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:

a) ślubu pracownika,, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka,   dziecka, rodzica, ojczyma, macochy - przez 2 dni.

b) ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia babki itp. Lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika - przez 1 dzień.

2. pracownicy wychowującej dzieci do lat 14 przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje równie pracownikom będącym jedynymi opiekunami dziecka w wieku do lat 14.

3. pracownica, karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż 1 dziecko ma prawo do 2 przerw po 45 minut każda. Przerwy mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienia. W przypadku kobiet - nauczycielek, w razie gdy czas pracy wynosi więcej niż 4 godz. ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z 1 godziny przerwy wliczonej do czasu pracy. Pracownicy pracującej dziennie mniej niż 4 godziny nie przysługuje przerwa na karmienia.

§ 16

Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu czasowej niezdolności do pracy.

2. Decyzja właściwego inspektoratu sanitarnego wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn wynikających z tych przepisów.

3. Oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłóbka, przedszkola lub szkoły do którego dziecko uczęszcza.

4. Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policje lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tym organem.

5. Oświadczenie pracownika stwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

§ 17

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela dyrektor przedszkola

§ 18

Zwolnienie od pracy w godzinach służbowych winno być wpisane przez pracownika w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych (księga wyjść). Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza swoim podpisem. Książka ewidencji nieobecności w godzinach służbowych znajduje się w gabinecie dyrektora. W przypadku nauczycieli zgłoszenie wyjścia w czasie zajęć dydaktycznych winno być osobiście zgłoszone dyrektorowi, ponieważ musi on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo. Za czas zwolnienia pracownika przysługuje wynagrodzenia jeżeli pracownik odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§ 19

O niemożności stawiania się do pracy z przyczyny z góry nieprzewidzianej pracownik winien uprzedzić dyrektora przedszkola. W razie nie stawienia się do pracy z przyczyn nieprzewidzianych pracownik jest zobowiązany zawiadomić dyrektora o przyczynie i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy nie później niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. (w tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego).

Niedotrzymanie terminu jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić, o przyczynie nieobecności. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie, a na żądanie dyrektora odpowiednie dokumenty. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie usprawiedliwić spóźnienie do pracy.

§ 20

Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub odrębnych przepisach.

§ 21

Przebywanie pracownika poza godzinami służbowymi na terenia przedszkola może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora przedszkola.

§ 22

Dokumentowanie obecności w pracy nauczycieli polega na wpisaniu tematu zajęć i podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć. Pracownicy administracji i obsługi przybycie do pracy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności. Każdorazowe opuszczenia miejsca pracy, a także przebywania w miejscu pracy poza wyznaczonymi godzinami odnotowuje się w księdze wyjść, która znajduje się w gabinecie dyrektora.

URLOPY WYPOCZYNKOWE

§ 24

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w dziale Kodeksu Prawnego (art. 152 - 173).

§ 25

Nauczycielom przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

§ 26

Przysługujący pracownikowi niepedagogicznemu urlop wypoczynkowy ustalony w planie urlopów przyznaje się w całości lub w częściach, z których jedna musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych; pozostałą część urlopu pracownik uzgadnia z dyrektorem przedszkola.

Pracownik ma możliwość wykorzystania 4 dni z przysługującego mu urlopu w danym roku w terminie przez siebie wskazanym, którego nie musi wcześniej uzgadniać z pracodawca. Pracownik zgłasza żądanie o udzielenie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§ 27

Plan urlopów ustala dyrektor (wicedyrektor) przedszkola biorąc pod uwagę wniosek pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy przedszkola. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej.

§ 28

1. Dyrektor na pisemny wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami może udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy w przedszkolu. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik jest zobowiązany przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnienia ciągłości pracy.

2. Urlop bezpłatny dla nauczyciela udzielany jest na zasadach określonych art. 68 Karty Nauczyciela.

3. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 29

Część urlopu nauczyciela nie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy, odosobnienia, szkolenia wojskowego zostaje zrekompensowana przez dyrektora przedszkola w postaci urlopu uzupełniającego do 6 tygodni.

§ 30

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagradzania obliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 31

1. Za wykonanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy o pracę lub aktu mianowania, na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia MEN  w sprawie wynagrodzenia nauczycieli i regulaminu wynagrodzenia obowiązującego w przedszkolu.

2.Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się z góry w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca (K.N). Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, wówczas w najbliższy dzień.

3. Pracownicy administracji i obsługi otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu w ostatnim dniu miesiąca (na wniosek dyrektora - przed tym terminem).

4. Pracodawca, na wniosek pracownika, jest zobowiązany udostępnić mu dokumentację płacową do wglądu oraz przekazać odcinek listy płac zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia.

5. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników odbywa się przelewem bankowym na konto wskazane przez pracownika, na jego wniosek. Koszty przekazania wynagrodzenia ponosi pracodawca. Pracownik wnioskujący o przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy ponosi konsekwencje wynikające z funkcjonowania banku powodujące np. opóźnienia wypłat.

6. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zajęcia dodatkowe dla nauczycieli przelewane jest na konto pracownika z dołu w ostatnim dniu miesiąca gdy termin przelewu wypada w dzień wolny od pracy, dokonuje się go w dniu poprzedzający dzień wolny.

7. Premie uznaniowe i inne świadczenia wypłacane są w ciągu jednego miesiąca od dnia ich przyznania.

8. W przypadku, gdy pracownik nie wskaże konta, na które może być przekazywane jego wynagrodzenie można przelać na konto współmałżonka pracownika, po uprzednim pisemnym złożeniu zgody pracownika i współmałżonka.

9. Należne wynagrodzenie może podjąć inna osoba tylko po przedłożeniu pisemnego upoważnienia, podpisanego przez pracownika, oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej.

10. Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku do pracy uważana jest za dobro osobiste pracownika i objęta jest tajemnicą..

§ 32

Szczegółowe warunki wynagrodzenia za pracę oraz wypłaty świadczeń związanych z pracą, czas wypłaty i jej forma określone są w regulaminie wynagrodzenia.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

§ 33

Pracownik jest zobowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonych związane z wykonywaną pracą, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa i umowy.

§ 34

Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych środków łączności, wyposażenia pomieszczeń lub innego mienia przedszkolnego, a także mienia znajdującego się w jego użytkowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora możliwe jest odstąpienia od ustaleń zawartych powyżej. Telefoniczne rozmowy wpisuje się do zeszytu kontroli rozmów telefonicznych, zaznaczając rozmowy prywatne.

§ 35

Pracownicy zobowiązani są godnie reprezentować przedszkole i dbać o jego dobre imię; do zachowania tajemnicy służbowej i wszelkiej informacji dotyczącej przedszkola; powstrzymywania się od działań konkurencyjnych. Poufność obrad Rady Pedagogicznej wynika z regulaminu działania tego organu. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w budynku i na terenie przedszkola.

NARUSZENIE REGULAMINU

§ 36

1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

 1. zakłóca porządek w miejscu pracy,
 2. przeznacza czas pracy na załatwianie spraw prywatnych,
 3. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez    usprawiedliwienia,
 4. nie stawia się do pracy,
 5. spożywa alkohol w czasie pracy lub stawia się do pracy po spożyciu alkoholu,
 6. wykonuje polecenia przełożonych w sposób niezgodny z ich treścią lub nie wykonuje tych poleceń,
 7. wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników
 8. źle i niedbale wykonuje pracę,
 9. nie przestrzega tajemnicy służbowej,
 10. nie przestrzega przepisów bhp i ppoż.,
 11. nie przestrzega przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności

mogą być stosowane kary:

a) upomnienia,

b) nagana,

c) kara pieniężna (art. 108 § 2,3,4 Kodeksu Pracy),

d) zwolnienia z pracy z zachowaniem warunków wypowiedzenia,

e) rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym,

2.W stosunku do nauczycieli oprócz kar wymienionych w ust. 1 mogą być stosowane kary dyscyplinarne.

3. Kary dyscyplinarne stosuje się w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym a art. 6 Karty Nauczyciela.

4. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

a) nagana z ostrzeżeniem,

b) zwolnienia z pracy,

c) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie  nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

d) wydalenie z zawodu nauczycielskiego,

5. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może ustąpić w razie:

1) naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

 1. zakłócenia porządku publicznego w miejscu pracy,
 2. opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 3. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym,
 4. spożywanie alkoholu w czasie pracy,
 5. dokonywanie nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 6. działanie na szkodę pracodawcy przez zabór lub uszkodzenie jego mienia,
 7. ujawnianie jakichkolwiek poufnych informacji o pracodawcy,
 8. fałszowanie  lub  podawanie  błędnych  informacji  w  kwestiach dotyczących danych o pracodawcy,
 9. podawanie   nieprawdziwych   informacji   stanowiących  podstawę zatrudnienia pracownika,
 10. nieprzestrzeganie procedur związanych z bhp i p.poż.

2) dyrektor przedszkola podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

§ 37

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być stosowana tylko po uprzednim wysłuchania pracownika.

3. Kary stosuje pracodawca i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

4. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu wciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem.

5. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

6. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem określonego terminu w ust. 5.

§ 38

Postanowienia §36 nie dotyczą nauczycieli mianowanych, do których stosuje się art. 75 - 85 ustawy Karta Nauczyciela.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

§ 39

Każdego nowoprzyjętego pracownika obowiązuje szkolenie w zakresie BHP. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione.

§ 40

Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciw pożarowej.

§ 41

1. Pracodawca jest zobowiązany:

a) zapoznać pracownika z przepisami i zasadami BHP i p. poż

b) prowadzić systematycznie szkolenie z zakresu BHP i p. poż

c) organizować pracę zgodnie z przepisami BHP.

d) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie i badania okresowe.

e) zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej. Normy wyposażenia pracownika w odzież i obuwie robocze na stanowisku  pracy  oraz  czasokres  zużycia  w  miesiącach  określa załącznik nr 1 regulaminu pracy.

f) wskazać pracownikowi odpowiednie miejsce na przechowywanie odzieży oraz powierzonych mu narzędzi.

Środki higieny osobistej pracodawca zapewnia na bieżąco w toaletach.

2. Pracownik obowiązany jest przestrzegać zasad bhp i ppoż. oraz przepisów sanitarnych, podczas przebywania w pracy, a w szczególności:

1.    Znać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe i sanitarne, obowiązujące w przedszkolu na danym stanowisku pracy.

2.    Wykonywać pracę zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu przepisami oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

3. Uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach bhp i ppoż.,

4. Znać i przestrzegać obowiązujące regulaminy wewnętrzne, instrukcje ogólne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych, instrukcje przeciwpożarowe oraz inne akty wydawane przez dyrektora, obowiązujące na danym stanowisku pracy.

5.Dbać o estetyczny, czysty wygląd osobisty.

6.Dbać o należyty stan przydzielonych do pracy maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o ład i estetykę miejsca pracy,

7.Stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, używać przydzieloną odzież ochronną i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem,

8.Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim - sanitarnym i specjalistycznym, organizowanym przez dyrektora przedszkola i stosować się do wskazań lekarskich,

9. Niezwłocznie zawiadomić dyrektora o każdym zauważonym w przedszkolu wypadku przy pracy, wypadku dziecka albo zagrożeniu występującym na terenie przedszkola lub poza nim - w miejscu przebywania dzieci oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o zaistniałym niebezpieczeństwie.

-     poinformować dyrektora o wypadku dziecka, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem,

-     zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi, zachorowaniu

-     niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego dziecka,

10.Niezwłocznie zawiadomić dyrektora placówki o każdym zauważonym na terenie przedszkola zagrożeniu pożarowym lub pożarze.

11.Bezwzględnie przestrzegać obowiązującego na terenie przedszkola zakazu stosowania otwartego ognia i palenia tytoniu.

12.Współdziałać z pracodawcą i przełożonym w zakresie wypełniania przepisów bhp i ppoż.

3.Obowiązki pracowników będących nauczycielami

Poza obowiązkami wymienionymi powyżej nauczyciele obowiązani są:

1.    Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć sprawdzić miejsce, w którym zajęcia mają być prowadzone - sale zajęć, ogród.

2.    W przypadku, gdy stan pomieszczeń lub urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu lub ogrodzie, gdzie mają być prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci - nauczyciel prowadzący obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzić dzieci z pomieszczenia lub ogrodu i powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola (w przypadku nieobecności jego zastępcę lub intendenta).

3.    Nauczycielowi zabrania się pozostawienia dzieci bez nadzoru w czasie ich pobytu w przedszkolu.

4.    W przypadku uzasadnionej konieczności wyjścia z sali, nauczyciel zobowiązany jest zapewnić dzieciom opiekę innego nauczyciela lub woźnej.

5.    Planować i organizować zajęcia tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniały dzieciom maksymalne warunki bezpieczeństwa.

6.    Przestrzegać ramowego rozkładu dnia, właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem psychicznym i fizycznym a wypoczynkiem, dbać o higienę układu nerwowego dzieci.

7.    W czasie zajęć z wychowania fizycznego lub gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zwrócić uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu intensywności.

8.    Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci powierzonych jego opiece.

4. Obowiązki pracowników nie będących nauczycielami

Pracownicy nie będący nauczycielami, oprócz obowiązków określonych w § 41, obowiązani są:

1.    Przed rozpoczęciem pracy każdorazowo sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy.

2.    Obsługiwać maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie.

3.    Zgłaszać stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń technicznych osobie odpowiedzialnej - intendent, a ten dyrektorowi.

4.    Zabezpieczać narzędzia i urządzenia techniczne przed możliwością ich stosowania lub uruchomienia przez osoby nieupoważnione.

5.    Przestrzegać obowiązujących norm dźwigania.

6. Wykorzystywać środki czystości zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta,

7. Zabezpieczyć środki czystości przed dostępem dzieci,

8. Przestrzegać zakazu pastowania podłóg w łazienkach i zmywalniach, pastowania podłóg i odkurzania pomieszczeń w obecności dzieci,

9. Stosować urządzenia elektryczne zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta, nie pozostawiać ich pod napięciem (włączonych do sieci), zabezpieczać je przed dostępem dzieci.

§ 42

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pracownika lub osób postronnych pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym dyrektora.

OCHRONA PRACY KOBIET

§ 43

Nie wolno zatrudniać kobiet:

1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:

przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:

a) jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 12 kg na osobę.

b) jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej.

przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę ( pochylenie, schody)

a) jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 8 kg na osobę.

b) jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 15 kg ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

2. Dla kobiet w ciąży lub karmiących dziecko zabrania się:

a)   wykonywania prac wymienionych w pkt. 1., jeżeli występuje przekroczenie ¼ określonych powyżej wartości.

b)   prac w pozycji wymuszonej.

c)   prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

3. Kobieta w ciąży nie może pracować przy obsłudze monitora ekranowego dłużej niż 4 godziny na dobę.

§ 44

1. Kobiety w ciąży oraz wychowujące dziecko do lat 4 nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ( ponadwymiarowych ) ani delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody.

2. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w porze nocnej, a opiekującej się dzieckiem do lat 4 tylko za zgodą.

§ 45

Kobiety w ciąży przenosi się do innej pracy, gdy:

a) jest zatrudniona przy pracy zabronionej kobietom w ciąży

b) przedłoży orzeczenie lekarskie stwierdzające, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej

Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

§ 46

1. Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18.

2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

3. Wolno zatrudniać młodocianych, którzy:

 • ukończyli co najmniej szkołę podstawową,
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

4. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniany tylko w celu przygotowania zawodowego.

5. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, zaś młodocianego w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.

6. Młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

7. Wykaz prac wzbronionych młodocianym określa załącznik nr 3 do regulaminu pracy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 47

1. Za szczególne osiągnięcia i efekty w pracy pracodawca może przyznawać pracownikom nagrody pieniężne. Decyzję o przyznaniu nagrody podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

2. Pracodawca może występować z wnioskiem o przyznanie dla nauczyciela wyróżnienia i nagród do:

 • Burmistrza Czarnej Białostockiej
 • Kuratora Oświaty w Białymstoku
 • Ministra Edukacji Narodowej

3. Wniosek o nagrody z ust. 2 winny być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe i podane do publicznej wiadomości.

4. Przyznanie nagrody dla personelu administracji i obsługi może nastąpić na wniosek dyrektora w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

5. Formy nagród dla pracowników: nagroda pieniężna, pochwała pisemna, pochwała publiczna, dyplom uznania.

RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN

§ 48

1. Kobiety i mężczyźni traktowani są równo w zakresie zawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób ze względu na płeć.

§ 49

1. Za naruszenie zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności:

a) odmowa kontynuowania lub nawiązania stosunku pracy,

b) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za płacę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcia przy awansie lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,

c) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się innymi względami,

2. Naruszenie zasad równego traktowania kobiety i mężczyzny odmowa pracodawcy nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzebą świadczenia określonej pracy - ze względu na jej rodzaj lub warunki wykonywania - wyłącznie przez jednej płci.

3. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn stosowania środków, które różnicują ze względu na ochronę macierzyństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

Traci moc regulamin pracowników Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

§ 51

Do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu uprawniony jest dyrektor przedszkola w uzgodnieniu zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 52

Zmiana postanowień niniejszego regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy.

§ 53

1. Regulamin może być zmieniony w formie aneksów uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

2. Aneksy zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości pracowników w terminach i w sposób przyjęty dla regulaminów pracy. O dokonanych zmianach w treści regulaminu informuje się pracowników w formie pisemnej, ustnej.

§ 54

W sprawach nie nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy  Karta Nauczyciela.

§ 55

Zmienione postanowienia regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

§ 56

Niniejszym regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości zatrudnionych pracowników, czyli od 14.09.2012 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany.

załącznik nr 1

TABELA  ODZIEŻY OCHRONNEJ  PRZYSŁUGUJĄCEJ   PRACOWNIKOM  PRZEDSZKOLA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ „KRAINA MARZEŃ”- 14.09.2012r.

 

L.P

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży roboczej i  ochronnej

Okres używalności przy zatrudnieniu na cały etat

1

Nauczyciel przedszkola

R – obuwie zamienne – kapcie

R – fartuch roboczy/kolorowy

d.z. (min. 24m-ce)

jeden fartuch dyżurny na grupie- min. 5 lat

2

Pomoc

nauczyciela

 

R – obuwie profilaktyczne

R – fartuch roboczy/kolorowy

R – fartuch biały   (przy kontakcie z żywnością)

d.z. (min. 12 m-cy)

d.z. (min. 36 m-cy)

d.z. (min. 24 m-ce)

3.

Kucharka

Pomoc kuchenna

R – fartuch biały  – 2 szt

R -  fartuch przedni tkaninowy

R – obuwie profilaktyczne

R – nakrycie głowy – czepek

O – fartuch przedni wodochronny (dyżurny)

O – rękawice chroniące przed skutkami

kontaktu z gorącym przedmiotem

d.z. (min. 12 m-cy)

d.z. / min rok

d.z. (min. 12 m-cy)

d.z / min rok

d.z

d.z

 

4

Konserwator

R – ubranie robocze:  fartuch lub ubranie drelichowe/ trzewiki

R – kamizelka lub kurtka ciepłochronna1

O – nakrycie głowy

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne (wg. potrzeb)

O – szelki bezpieczeństwa (dyżurne)

d.z. (min. 24 m-ce)

d.z. (min. 4 ok.zim.)

d.z. (min. 4 lata)

d.z/ min rok

d.z

wg. instrukcji

5

Intendent

R- fartuch roboczy

d.z. / min 36 m-cy

 

6.

Gł. księgowy

O – okulary profilaktyczne do pracy przy komputerze

zgodnie z zaleceniem lekarza

 

Legenda:

R – odzież, obuwie robocze;

O – środki ochrony indywidualnej

d.z.- do zużycia

 

Zasady przydziału odzieży ochronnej:

 1. W przypadku łączenia stanowisk pracy stosuje się odpowiednią dla danego stanowiska odzież robocza i ochronną, z uwzględnieniem, że powyższe normy dotyczą zatrudnienia na pełnym etacie. W sytuacji zatrudnienia na części etatu- okres używalności wydłuża się odpowiednio z zachowaniem zasady proporcjonalności.
 2. Dyrektor przedszkola udostępnia na terenie zakładu pracy środki higieny osobistej w postaci płynnego mydła i papierowych ręczników lub suszarki do rąk.  Z tego tytułu nie przysługuje pracownikom ekwiwalent pieniężny.
 3. Pracownicy mają możliwość korzystania stale z herbaty parzonej w kuchni. Dopuszcza się możliwość przygotowywania innych napojów poprzez udostępnienie pracownikom czajnika bezprzewodowego.
 4. Pracodawca zapewnia środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Środki pierwszej pomocy znajdują się w apteczkach w wyznaczonych miejscach.
 5. Pracodawca ma zapewnia pracującym przy monitorach okulary korygujące wzrok, w sytuacji gdy badania okulistyczne prowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.
 6. Za osoby zatrudnione przy monitorze uważa się jedynie pracowników, którzy użytkują wspomniane urządzenia przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (min. 4 godziny dziennie).
 7. Pracodawca dofinansowuje (pokrywa część) koszt zakupu okularów jeśli lekarz zaleci ich używanie przy monitorze ze względu na stan wzroku. Powinny to być okulary o parametrach określonych przez lekarza, przeznaczone do pracy przy komputerze. Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia takich okularów są uregulowane w §8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973).
 8. Okres używalności środków bhp liczy się od dnia ich wydania pracownikowi.
 9. Okres przydziału środków ochrony indywidualnej zawarty w tabeli przedłuża się o okresy przebywania pracownika na zwolnieniach lekarskich i urlopach: zdrowotnym, bezpłatnym, macierzyńskim i wychowawczym.

10.  Okres używalności wydłuża się proporcjonalnie do zmniejszenia podstawowego wymiaru czasu pracy pracownika.

11.  Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza są przydzielane pracownikom przedszkola bezpłatnie i stanowią własność przedszkola. W przypadku zakupu odzieży ochronnej indywidualnie przez pracownika, określa się limit kwotowy na poszczególne asortymenty, który określa dyrektor. Obowiązkiem pracownika jest dostarczenie rachunku potwierdzającego zakup. W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty, pracownik nadwyżkę pokrywa osobiście. Zakład pracy zwraca jedynie w/w kwoty.

12.  Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze winny być przez pracowników użytkowane tylko w miejscu pracy i zgodnie z przeznaczeniem.

13.  Pracownicy obsługowi otrzymują ekwiwalent na pranie odzieży roboczej i piorą ją we własnym zakresie.

14.  Za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia pracownikowi nie wypłaca się ekwiwalentu pieniężnego.

15.  Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których przydziela się środki ochrony indywidualnej i obuwie robocze, prowadzone są imienne karty ewidencyjne przydziału w/w środków. Ewidencję prowadzi wyznaczony pracownik przedszkola.

16.  W przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika lub na prośbę pracownika, wpłaca on do kasy przedszkola wartość otrzymanej odzieży pomniejszonej o okres używalności.

17.  W przypadku utraty bądź zniszczenia środka ochrony osobistej lub odzieży i obuwia roboczego pracownik otrzymuje niezwłocznie nowe wyposażenie, na następujących warunkach:

18.  jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy - bezpłatnie,

19.  utrata lub zniszczenie nastąpiła z jego winy - za zwrotem kwoty równej zamortyzowanej części wyposażenia.

20.  Podstawą wydania nowych asortymentów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego jest „protokół przedwczesnego zużycia”.

21.  Protokół przedwczesnego zużycia zatwierdza pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.

załącznik nr 3

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

(w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.)

1.Wzbronione są młodocianym prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów i prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.

2. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają:

 

Wiek

Dziewczęta

Chłopcy

dorywczo na min.

na 6 godzin

W

dorywczo na min.

na 6 godzin

W

kJ

kcal

kJ

kcal

kJ

kcal

kJ

kcal

do ukończenia 16 roku życia

9,2

2,2

1800

430

84

11,3

2,7

2600

620

120

od 16 do ukończenia 18 roku życia

10,5

2,5

2300

550

107

12,6

3,0

3030

720

140

Przy czym: 1 kcal = 4,19 kJ; wartości wydatku energetycznego na minutę dotyczą tylko wysiłków krótkotrwałych.

3. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy ręcznym dźwiganiu
i przenoszeniu na odległość powyżej 25 m ciężarów o masie przekraczającej następujące wartości:

Wiek

Przy obciążeniu jednostkowym (w N) przeciętnie do 4x na godzinę w czasie zmiany roboczej

Dziewczęta

chłopcy

do ukończenia 16 roku życia

10

15

od 16 do ukończenia 18 roku  życia

10

25

 

Przy powtarzalnym obciążeniu

do ukończenia 16 roku życia

5

8

od 16 do ukończenia 18 roku  życia

8

12

 

4. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy ręcznym przenoszeniu pod górę, tj. po pochylniach i schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30o, ciężarów o masie przekraczające następujące wartości:

 

Wiek

Przy obciążeniu jednostkowym (w N) przeciętnie do 4x na godzinę w czasie zmiany roboczej

Dziewczęta

chłopcy

do ukończenia 16 roku życia

5

8

od 16 do ukończenia 18 roku życia

10

15

 

Przy powtarzalnym obciążeniu

do ukończenia 16 roku życia

3

5

od 16 do ukończenia 18 roku życia

5

8

 

5. Wzbronione jest młodocianym chłopcom i dziewczętom do ukończenia 16 roku życia przewożenie ładunków na wózkach 3 lub 4 kołowych.

6. Dozwolone jest młodocianym po ukończeniu 16 roku życia przewożenie na wózkach, o których mowa w ust. 5, na odległość do 150 m ładunków o masie: dziewczętom do 50 kg oraz chłopcom do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2%.

7. Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach ze stosowaniem środków wybuchowych i łatwo palnych.

WYKAZ STANOWISK PRACY I RODZAJE PRAC DOZWOLONYCH PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM W CELU ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 

I. Pomocniczy pracownik administracji:

1)      Wykonywanie prostych czynności z zakresu porządkowania akt:

 1. układanie teczek z dokumentami,
 2. zszywanie akt,
 3. wpinanie pism do segregatorów,

2)      Obsługa monitora ekranowego.

3)      Pełnienie funkcji gońca, itp.

II. Pomocniczy pracownik obsługi:

1)      Wykonywanie prostych prac porządkowych oraz przy użyciu sprzętu ręcznego,

2)       Uzupełnianie środków higienicznych w węzłach sanitarnych.

III. Pracownik gospodarczy,  itp.:

1)      Wykonywanie prostych prac porządkowych,

2)      sprawowanie nadzoru wizualnego w zakresie wyznaczonego rejonu

3)      wydawanie kluczy i prowadzenia w tym zakresie dokumentacji,

4)      nadzór w zakresie ppoż. w obiekcie,

5)       pełnienie funkcji gońca, itp.

WYKAZ PRAC LEKKICH DOZWOLONYCH MŁODOCIANYM

zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe

 1. 1. Młodociany może wykonywać tylko prace lekkie.
 2. 2. Praca lekka to taka, które nie powoduje zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego oraz nie utrudnia młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego
  3. Przez prace lekkie rozumie się prace:
  a) niewymagające pozycji wymuszonej dłużej niż 2 godziny dziennie,
  b) niewymagające wysiłku fizycznego większego niż potrzebny do wykonywania prac,
  c) niewymagające pracy przy monitorze ekranowym dłużej niż 2 godziny w ciągu dnia.
  4. Młodociani mogą wykonywać:
  a) proste prace biurowe, jak segregacja korespondencji, wysyłka o odbieranie faksów, wysyłka i odbieranie poczty elektronicznej, przepisywanie krótkich pism,
  b) czynności pomocnicze, do których w szczególności należy wykonywanie notatek, układanie bieżących dokumentów, adresowanie kopert i podobne,
  c) lekkie prace fizyczne, do których należy doraźne przenoszenie ciężarów do 5 kg po 2,5 kg na każdą rękę po powierzchniach płaskich i do 3 kg po 1,5 kg na każdą rękę po schodach.

 

 


 

 

 

 


załącznik nr 2

OPIS STANOWISK PRACY W PRZEDSZKOLU W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ „KRAINA MARZEŃ”

Stanowisko

Minimalne wymaganie kwalifikacyjne

Stawka wynagrodzenia zasadniczego

Obowiązki

KUCHARKA

-         średnie zawodowe

-         zasadnicze zawodowe

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1180-1600

1.Uczestniczenie w planowaniu jadłospisu i przygotowaniu wg nich posiłków

2. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem

3.Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.

4. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż. HACCP

5.Natychmiastowe zgłaszanie intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia

6.Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych  godzinach.

7. Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.

8. Odpowiedzialność za:

- ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków,

- racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu,

- właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,

- oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,

- wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej

9. Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

POMOC KUCHENNA

- podstawowe

- zasadnicze zawodowe

1160 - 1500

1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie).

2. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

3. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.

4.Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

5.Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno - sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

6.Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.

7. Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szafek ze sprzętem kuchennym.

8. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

9. Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

10. Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.

11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

12. W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

13.Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

KONSERWATOR

 

-średnie zawodowego

-zasadnicze zawodowe

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1180 -1600

1. Wykonywanie napraw i remontów bieżących i okresowych.

-         dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu oraz sposobu wykonywania wykonawstwa do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych,

-         konserwowanie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, piorunochronów, ław kominiarskich, włazów dachowych i kominów,

-         konserwowanie elewacji budynku, uzupełnianie ubytków tynku, naprawa cokołów i gzymsów, malowanie elewacji, naprawa obróbek blacharskich, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,

-         konserwowanie instalacji budowlanych, usuwanie przecieków wody, wymienianie zaworów, odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, mocowanie wyłączników i gniazdek elektrycznych, sprawdzanie bezpieczników,

-         uzupełnianie brakujących szyb w oknach

-         naprawianie tynków na korytarzach i w salach,

-         malowanie pomieszczeń przedszkola

2. Dokonywanie drobnych napraw zabawek, sprzętów wyposażenia przedszkola ( szafki itp.)

3. Konserwowanie obiektów małej architektury na placach zabaw, chodników, tarasów,

-         utrzymywanie w czystości chodnika wokół podlewanie i pielęgnacja roślin na placu zabaw, w patio,

-         zamiatanie schodów wejściowych, szatni, holu po godz. 17.00

-         utrzymanie w czystości tarasów, śmietnika, schowka, magazynów ( poza magazynami pomocy dydaktycznych),

4. Prace organizacyjno – porządkowe:

-         wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,

-         przestrzeganie przepisów BHP, ppoż, oraz dyscypliny pracy,

-         utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy,

-         odpowiedzialność materialna za sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi,

-         codzienną kontrolę zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą,

-         podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń,

-         alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia,

-         kontrolę terminowości wywozu nieczystości,

-         wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

INTENDENTKA

 

-         średnie

-         zasadnicze zawodowe

 

1180 - 1600

1. Prowadzenie spraw bloku żywieniowego – współpraca w tym zakresie z kucharką:

-  planowania zakupów produktów żywnościowych,

-  układania cotygodniowych jadłospisów zgodnie z normami żywienia  dzieci w przedszkolu,

- przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia dzieci,

- codzienne ustalanie stanu osobowego przedszkola- ilość żywionych dzieci i personelu

- codzienne umieszczanie jadłospisu na holu przedszkola (najpóźniej o 7.00 danego dnia)

-   nadzorowania pracy w kuchni,

- terminowe przekazywanie raportów żywieniowych (w danym dniu, egzemplarz w kuchni i księgowości)

- terminowe przekazywanie raportów miesięcznych do księgowości (do 10 dnia każdego miesiąca)

- gospodarność- np. zakup owoców w sezonie na mrożonki

- przestrzeganie zasad higieny obowiązujących w pionach żywieniowych zlokalizowanych w placówkach oświatowych- wdrażanie systemu HACCP

- monitorowanie koniecznych napraw i zakupów w bloku żywieniowym, w przedszkolu.

2. Dbanie o porządek w magazynach żywnościowych i gospodarczych

- zgodność magazynu ze stanem faktycznym i dokumentacją

- ład i porządek w magazynach

- właściwe przechowywanie artykułów żywnościowych w magazynach

- przedstawianie do kontroli głównej księgowej i dyrektorowi zasobów magazynów i stosownej dokumentacji

3.Odpowiedzialność za stan majątkowy kuchni, magazynów i innych pomieszczeń gospodarczych oraz znajdującego się tam sprzętu.

4. Zabezpieczanie warunków sanitarno – higienicznych pomieszczeń przedszkola, w tym prowadzenie i ewidencjonowanie zaświadczeń sanitarno – epidemiologicznych pracowników

- sprawdzanie warunków pracy pod względem zgodności z przepisami oraz ważności sprzętu p.poż, przestrzegania przez pracowników wymogów sanitarnych (terminowość badań)

- badanie wody- terminowość

5. Prowadzenie kartoteki materiałowej, zestawień miesięcznych, codziennych raportów  żywnościowych.

6. Prowadzenie i odpowiedzialność za zamówienia publiczne -przestrzeganie procedury przy zamówieniach publicznych

-prowadzenie całości spraw związanych z remontami, a w szczególności:

a) przygotowywanie dokumentów do przetargów na prace remontowe,

b) uczestniczenie w przetargach i kontrolowanie prawidłowości sporządzonej umowy z warunkami umowy,

c) prowadzenie negocjacji z wykonawcami,

7. Załatwianie spraw związanych z konserwacją urządzeń przedszkolnych, reklamacjami.

8. Gospodarka finansowa

-prawidłowość i celowość korzystania z zaliczek

- terminowe rozliczanie pobranej zaliczki

- kalkulacja stawki żywieniowej (co miesiąc- analiza)

-prawidłowe gospodarowanie materiałami i środkami nietrwałymi

-prowadzenie ewidencji środków zakupionych i wydanych personelowi obsługowemu (środki czystości- celowość wydania)

- prowadzenie ewidencji odzieży roboczej zakupionej i wydanej pracownikom (także indywidualnych kart przydziału odzieży roboczej)

- prowadzenie ewidencji środków czystości zakupionych i wydawanych pracownikom (także indywidualnych kart przydziału środków czystości)

- zgodność zakupionego towaru z rachunkiem

- zaopatrywanie placówki w konieczne środki, przedmioty, uzgadnianie z dyrektorem zasadności zakupu, zakup i organizacja dostawy towarów do placówki

9.  Uczestniczenie w naradach i szkoleniach personelu.

10. Prowadzenie dokumentacji zgodnie  z rzeczowym wykazem akt (instrukcja kancelaryjna)

KASJER

 

średnie

1200 - 1700

1.Prowadzenie kasy przedszkola wraz z pełną dokumentacją związaną w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości., a w szczególności:

-  pobieranie opłat za przedszkole od rodziców wychowanków (związanych z pobytem dzieci w przedszkolu, za żywienie, zajęcia dodatkowe itp.)

- pobieranie opłat od personelu za żywienie

- przyjmowanie wpłat dobrowolnych i darowizn

- wypłata wynagrodzeń, rachunków i delegacji, z zachowaniem wszelkich przepisów o ochronie wartości pieniężnych.

- rozliczanie zaliczek - przyjmowanie wpłat, odprowadzanie zainkasowanej gotówki na odpowiednie rachunki i pobieranie gotówki z banku,

- dokonywanie opłat np. abonament RTV

- ponoszenie odpowiedzialności materialnej zgodnie z zasadami rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

2.Sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla: konta podstawowego, funduszy socjalnych, rachunku pomocniczego.

3.Prowadzenie ewidencji, prawidłowe zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania- Kp, Kw, Spis z natury i pobieranie tych druków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

4. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywane zadania. Przestrzeganie i znajomość przepisów, instrukcji, regulaminów obowiązujących w przedszkolu.

5. Dbanie o mienie przedszkola, współodpowiedzialność za nie

PRACOWNIK KANCELARYJNY

-         średnie,

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1220 - 1850

1. Załatwianie wszelkich spraw związanych z pracą kancelarii, a w szczególności:

a) prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją i jednolitym rzeczowym wykazem akt,

b) przepisywanie pism, redagowanie pism urzędowych

c) doręczanie pism odbieranie telefonów.

d) wpinanie pism zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencja pism

e) dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji   przychodzącej

f) przygotowywanie i wysyłanie korespondencji

g) prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników obsługi - teczek

h) ewidencja dowodów obecności – listy obecności-kontrola prawidłowości wpisów, przekazywanie wicedyrektorowi

i) prowadzenie zakładowej składnicy akt w zakresie ustalonym instrukcją kancelaryjną we współpracy z wicedyrektorem

j) przekazywanie pracownikom informacji, poleceń dyrektora

k) pomoc w administracyjnych pracach bieżących

2. Obsługa urządzeń biurowych oraz centrali telefonicznej

3. Prowadzenie sprawozdawczości – zg. z zaleceniami dyrektora

4. Sprawy wychowanków

a) wydawanie i przyjmowanie kart przyjęcia do przedszkola

b) prowadzenie rejestru przyjęć do przedszkola, po terminie

c) prowadzenie rejestru wychowanków w podziale na grupy, roczniki

d) załatwianie spraw związanych z obowiązkiem przedszkolnym: np. wysyłanie pism do szkół o realizacji przez dzieci obowiązku przedszkolnego, informowanie o zmianach;

e) rejestr i ew. analiza dalszych losów absolwentów  (zapisy w kronice)

f) prowadzenie rejestru wycieczek

g) prowadzenie innej dokumentacji zg. z dyspozycjami dyrektora

5. Wykorzystywanie w pracy komputerowych programów specjalistycznych-  Ewidencja dzieci( PROGMAN) .

6.Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywane zadania.

7. Przygotowywanie zestawień miesięcznych do naliczenia stawki za żywienie- do 20 dnia każdego miesiąca

8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie  z rzeczowym wykazem akt (instrukcja kancelaryjna)

9. Dbanie o mienie przedszkola, współodpowiedzialność za nie

10. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem wyposażenia przedszkola

- prowadzenie rejestrów i ewidencji

- cechowanie przedmiotów

POMOC NAUCZYCIELA

-         podstawowe

 

1200 - 1700

1.  Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

a)      czuwanie i odpowiedzialność za właściwą pielęgnację dzieci, w razie potrzeby karmienie dzieci i wyrabianie u nich nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia.

b)      spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela,

c)współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie,

d)      pomaganie nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych,

e)      pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek,

f)        pomaganie w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiącym,

g)      utrzymywanie w stanie używalności zabawek w przydzielonej grupie,

2.  Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do odpoczynku, zabiegów higienicznych.
3. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce.
4. Rozdawanie posiłków dzieciom, z zachowaniem zmiany fartucha (kolorowego na biały).

5. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny na wykonywanie powierzonych zadań.
6. Dbanie o mienie przedszkola oraz o powierzony sprzęt i narzędzia pracy (po pracy sprawdzać zabezpieczenie przedszkola - zamknąć okna , sprawdzić krany , kaloryfery, zamknąć drzwi itp.).

7. Chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
8. Utrzymanie w czystości powierzonych jej opiece pomieszczeń. Codzienne dokładne sprzątanie w/w pomieszczeń, dbanie o ład i porządek (dezynfekowanie z zachowaniem zasad bhp). Wietrzenie pomieszczeń przed i po zajęciach.

9.  Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, także w odniesieniu do rodziców dzieci.
10.  Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
11.  Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
12.  Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.

13 . Branie udziału w naradach personelu.

14. Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ekonomiczne jednolite studia magisterskie

- ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

- uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie

- ekonomiczne studia podyplomowe

- co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości

1550 - 3700

1. Zna, stosuje i przestrzega:

a) przepisów pragmatyki służbowej pracowników oświaty jednostek budżetowych oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych,

b) innych przepisów i norm, instrukcji i zasad pracy związanych z zajmowanym stanowiskiem.

2. Prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającą zwłaszcza na:

1) sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

właściwy przebieg operacji gospodarczych

ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki

2) sporządzaniu kalkulacji wynikowej wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej

3) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:

terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych

ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie

prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

3. Należycie zabezpiecza dokumenty księgowo – finansowe, środki płatnicze i majątek przedszkola.

4.Prowadzi gospodarkę finansową przedszkola  zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

1) wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji jednostki,

2) zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez jednostkę,

3) przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

4) zapewnia terminowe ściąganie należności i terminowe regulowanie zobowiązań. Dochodzi roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

5) rozlicza zaliczki udzielane pracownikom i wykonawcom prac remontowych oraz delegacje,

6) rozlicza spisy z natury (inwentaryzacje) m.inn księgozbiorów, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych, kasacje

7) sporządza roczny wykaz wynagrodzeń pracowników uprawnionych do ZFN i nalicza nagrody,

8) dokonuje rocznych rozliczeń podatku dochodowego i prowadzi ewidencję (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),

9) prowadzi księgowość analityczną i syntetyczną funduszu socjalnego.

5. Prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację, sprawozdania związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, w tym przede wszystkim:

1) nalicza i ewidencjonuje wynagrodzenia, zasiłki chorobowe, rodzinne na kartach wynagrodzeń i w odpowiednim programie komputerowym, wydaje stosowne zaświadczenia i prowadzi dokumenty,

2) sporządza listy wynagrodzeń pracowników przedszkola  w oparciu o karty wynagrodzeń,

3) terminowo nalicza i odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, sporządza deklaracje ZUS, podatkowe oraz dokumenty do celów emerytalnych.

6. Analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki.

1) przekazuje bieżące informacje Dyrektorowi przedszkola o stanie finansowo-ekonomicznym przedszkola, zagrożeniach, trudnościach i potrzebach wynikających z prowadzonej działalności.

2) realizuje w sposób terminowy, prawidłowy i rzetelny zadania, sporządza i opracowuje informacje, analizy i sprawozdania, plany rzeczowo- finansowe przedszkola

3) sporządza sprawozdania terminowo i przekazuje je zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej

7. Dokonuje w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmiany,

b) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli (wewnętrznej) w zakresie powierzonych obowiązków,

c) następnej kontroli operacji gospodarczej jednostki, stanowiącej przedmiot księgowań.

8. Kontroluje działalność magazynów gospodarczych prowadzonych przez intendentkę i kasy przedszkola raz w miesiącu;  sporządza adnotacje pokontrolne i zgłasza dyrektorowi wszelkie nieprawidłowości. - Sprawdza zestawienia miesięczne - naliczenie stawki za żywienie pod względem rachunkowym.

9. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości (polityka rachunkowości), a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

10. Prowadzi ubezpieczenia grupowe pracowników i sprawy, dokumenty z tym związane.

11. Prowadzi sprawy kancelaryjne w zakresie przyjmowania, wysyłania, ewidencjonowania pism i przesyłek. Prowadzi i odpowiada za zakładową składnicę akt.

12. Ponosi odpowiedzialność za wykonywane zadania.

13. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora służące prawidłowemu funkcjonowaniu przedszkola.

14. Przestrzega dyscypliny pracy (punktualność, podpisywanie listy obecności, wpisywanie godzin pracy)

Główna księgowa ma prawo:

1. odmówić podpisania dokumentu, a przez to stwierdzenia poprawności dokumentu lub dokumentowanej operacji po dokonanej wstępnej kontroli, a kierownik jednostki może w tej sytuacji wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

2. żądać od dyrektora przedszkola  udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień oraz wnioskować do dyrektora jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez innych pracowników przedszkola  prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

3. składać skargi, notatki służbowe i wnioskować o przeprowadzenie kontroli zagadnień, które leżą w zakresie działania głównego księgowego.

Główna księgowa odpowiada za:

1.Całkowitą działalność finansową, jej prowadzenie i prawidłowość pod względem formalno- rachunkowym.

2. Prawidłowość danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach podawanych na zewnątrz.

3. Kontrolę działalności powierzonych odcinków pracy przedszkola.

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ponoszenie odpowiedzialności w zakresie rachunkowości.

NAUCZYCIEL – LOGOPEDA

studia magisterskie w zakresie logopedii oraz  kwalifikacje pedagogiczne

- studia  magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii i przygotowanie pedagogiczne

 

- wg tabeli MEN i uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej;

2. Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej i psychologiczno- pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjne;

5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

6. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

7. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego przedszkola.

8. Ponoszenie odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo  wychowanków.

9. Dbanie o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt, estetykę i porządek w sali zajęć.

10. Doskonalenie umiejętności dydaktyczne i podnoszenie poziom wiedzy merytorycznej.

11. Podejmowanie i prowadzenie zajęć organizacyjno- wychowawczych zleconych przez dyrektora.

W zakresie sprawowania opieki wychowawczej

Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka przez: współdziałanie z rodzicami, wnikliwą obserwację dziecka, w razie potrzeby współdziałanie z radą pedagogiczną.

W zakresie realizacji materiału programowego:

 1. Opracowywanie i dawanie do wglądu dla dyrektora planów pracy z dziećmi, w tym indywidualnych opracowywanych w zależności od potrzeb i przepisów prawa- np. PDW, IPET, itp. Przygotowywanie 2 razy w roku sprawozdania z pracy z dziećmi objętymi pomocą logopedyczną i pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Systematycznie i zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenie obowiązującej dokumentacji logopedycznej.
 3. Organizowanie terapii logopedycznej z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem.

W zakresie współdziałania z rodzicami:

1.Przestrzeganie zawieranych umów z rodzicami, a w szczególności zwracanie uwagi na odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby dorosłe.

2. Prowadzenie rozmów indywidualne z rodzicami w zakresie postępów dziecka, tworząc podstawy do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów.

NAUCZYCIEL – PSYCHOLOG

- studia magisterskie na

kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz przygotowanie pedagogiczne

 

- wg tabeli MEN i uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz potencjalnych możliwości, a także wspieranie mocnych stron dziecka.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci, rodziców i nauczycieli.
 4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym.
 5. Prowadzenie zajęć  indywidualnych i grupowych w zależności od potrzeb.
 6. Wspieranie nauczycieli oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego przedszkola
 7. Współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, mającym na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich
 8. Współuczestniczenie w organizowaniu naboru dzieci do oddziałów integracyjnych, a w szczególności w kwalifikacji dzieci niepełnosprawnych.
 9. Opracowywanie charakterystyk psychologicznych dzieci niepełnosprawnych, ocena poziomu rozwoju psychoruchowego, diagnoza rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 10. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora służących prawidłowemu funkcjonowaniu przedszkola.
 12. Przestrzeganie dyscypliny pracy (punktualność, podpisywanie listy obecności, wpisywanie godzin pracy)

W zakresie sprawowania opieki wychowawczej

Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka przez: współdziałanie z rodzicami, wnikliwą obserwację dziecka, w razie potrzeby współdziałanie z radą pedagogiczną oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

W zakresie realizacji materiału programowego:

1.Praca na podstawie przyjętego przez dyrektora planu pracy.

2.Systematycznie i zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenie dokumentacji nauczania.

3.Sumienne  przygotowywanie się do zajęć i pracy z dziećmi.

W zakresie współdziałania z rodzicami:

 1. Współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, mającym na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich
 2. Przestrzeganie zawieranych umów z rodzicami, a w szczególności zwracanie uwagi na odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby dorosłe.
 3. Organizowanie zebrań z rodzicami.
 4. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami w zakresie postępów dziecka, tworząc podstawy do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów.

WICEDYREKTOR

- studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub  lub która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

- studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

- wg tabeli MEN i uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

DO UPRAWNIEŃ WICEDYREKTORA NALEŻY:

1.Przydziela zadania służbowe i wydaje polecenia w czasie nieobecności dyrektora mające na celu właściwe, zgodne z przepisami funkcjonowanie placówki, wobec wszystkich pracowników.

2.Sprawuje nadzór i wykonuje zadania konieczne związane z organizacją i prowadzeniem  praktyk studenckich, staży, robót publicznych.

3.Wnioskuje do dyrektora w sprawach: nagród, wyróżnień lub kar porządkowych nauczycieli, dodatku motywacyjnego. Współuczestniczy w ocenie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielek i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników.

4. W czasie nieobecności dyrektora pełni jego funkcję, realizuje obowiązki i reprezentuje placówkę na zewnątrz. Współpracuje z organem prowadzącym przedszkole i sprawującym nadzór pedagogiczny. Dysponuje środkami finansowymi przedszkola, podpisuje pisma z zachowaniem pełnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

5.Dba o przestrzeganie przez pracowników ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

6. Ma prawo używania pieczątki „wicedyrektor” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. W zakresie organizacji działalności przedszkola

 1. Współorganizowanie pracy opiekuńczo- wychowawczo-edukacyjnej przedszkola, w tym przygotowywanie informacji z realizacji rocznego planu pracy przedszkola (2 razy w roku).
 2. Sprawdzanie prawidłowości i terminowości zapisów na tablicach grupowych dotyczących zamierzeń dydaktycznych, realizacji założeń planu rocznego (informacje przekazywane rodzicom)
 3. Dokonywanie monitoringu realizacji planu rocznego- prowadzenie kart monitoringu
 4. Organizacja i sprawowanie opieki nad przebiegiem imprez przedszkolnych, ustalanie harmonogramów zajęć dodatkowych, w tym przedstawień teatralnych, sesji zdjęciowych, audycji muzycznych , innych (np. płatne przez rodziców), koordynacja działań.

2. W zakresie nadzoru pedagogicznego

Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przez:

 1. planowanie i organizację nadzoru pedagogicznego; prowadzi hospitacje wybranych zajęć i wydaje zalecenia pohospitacyjne; kontroluje dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela (m.inn. plany miesięczne); przygotowuje projekty dokumentów, takich jak: tygodniowy rozkład dnia,
 2. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny, przyznania dodatków motywacyjnych (wpisywanie wniosków, zaleceń do Formularza informacji o pracy nauczycieli)
 3. przygotowanie dokumentacji nadzoru pedagogicznego (plany hospitacji, obserwacji zajęć, karty monitoringu, sprawozdania, informacje, opracowania itp.)
 4. udzielanie instruktażu, szczególnie nauczycielom rozpoczynającym pracę w przedszkolu, sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami; sprawdzanie konspektów,
 5. kontrolowanie zapisów w dziennikach, w tym ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu (prawidłowość naliczeń godzin, dni do odpisów, płatności),
 6. wykonywanie prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie tych zleconych przez dyrektora,

3. Prowadzenie spraw kadrowych:

 1. akt osobowych nauczycieli i pracowników obsługi,
 2. ewidencja dowodów obecności- listy obecności, dzienniki zajęć  (kontrola prawidłowości wpisów, przechowywanie)
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy- kart czasu pracy
 4. opracowywanie siatki godzin pracy nauczycieli,
 5. prowadzi dokumentację zastępstw za nieobecne nauczycielki.
 6. przygotowywanie projektu planu urlopów pracowniczych i przedstawianie dyrektorowi oraz organizacjom związkowym do zatwierdzenia
 7. kontrola realizacji planu urlopów przez pracowników
 8. ewidencja, urlopów, wyjść, godzin ponadwymiarowych. Organizacja zastępstw bieżących, prowadzenie księgi zastępstw (n-le), prowadzenie ewidencji zastępstw z wyszczególnieniem na płatne i „nadliczbowe”.  Przygotowywanie informacji o zastępstwach w danym miesiącu dla dyrektora i księgowości. Organizacja zastępstw pracowników administracyjno- obsługowych (w przypadku nieobecności dyrektora).
 9. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw pracowniczych w zakresie związanym ze stosunkiem pracy- przygotowywanie umów, świadectw, angaży, wykazu premii (co miesiąc) i dodatków, w tym motywacyjnego, skierowań na badania okresowe, wstępne itp.
 10. zapoznawanie pracowników rozpoczynających pracę z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu
 11. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli- przygotowywanie dokumentów, kontrola terminów, organizacja prac komisji,
 12. kontrolowanie aktualizacji zdolności do pracy (badań okresowych), prowadzenie ewidencji badań
 13. znajomość obowiązujących przepisów dotyczących prawa pracy, przestrzeganie i stosowanie ich w praktyce
 14. segregacja akt i przekazywanie ich do składnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami- protokolarnie (do końca marca każdego roku)

4. Prowadzenie sprawozdawczości (SIO, sprawozdania związane z ochroną środowiska, S-01  i inne zlecone przez dyrektora). Dbałość o prawidłowe, zgodne z obowiązującymi  przepisami, terminowe ich przygotowanie i przekazanie do właściwego organu.

5. Inne zadania:

1)  Pogłębianie wiedzy zawodowej poprzez samokształcenie, udział w naradach, szkoleniach i innych formach doskonalenia (płatnych, w miarę możliwości).

2) Dbanie o mienie przedszkola, współodpowiedzialność za nie,  kontrola pomieszczeń.

6.Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywane zadania

7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora służących do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

8.Przestrzeganie dyscypliny pracy (punktualność, wpisywanie godzin pracy)

NUCZYCIEL

- studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub  lub która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

- studia magisterskie na kierunku  innym i  studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada

przygotowanie pedagogiczne.

 

wg tabeli MEN i uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

1.Ponoszenie odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.

2. Prawidłowe organizowanie przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

3. Dbanie o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt, estetykę i porządek w sali zajęć.

4. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych  i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

5.Współdziałanie ze wszystkimi pracownikami w celu tworzenia jak najlepszych warunków przebywania dzieci w przedszkolu.

6.Podejmowanie i prowadzenie zajęć organizacyjno- wychowawczych zleconych przez dyrektora.

7.Zaznajomienie się i przestrzeganie przepisów BHP i P POŻ

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1.tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

2.świadoma i celowa organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jego jakość;

3.współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

4.prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej zgodnie  z odrębnymi przepisami;

5.prowadzenie obserwacji pedagogicznych m.in. poprzez prowadzenie karty obserwacji i dokonywanie w niej zapisów 3 razy w roku; mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

6.otoczenie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych, włączania rodziców w działalność przedszkola;

7.doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: udział w konferencjach metodycznych i w innych dostępnych formach doskonalenia zawodowego,

8.odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

9.dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

10.realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

11.czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

12.  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

13. realizacja zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

14.współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z  realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka.

15. planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez tworzenie planu miesięcznego uwzględniającego założenia planu rocznego przedszkola i wytyczne z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Plany miesięczne są przedstawiane do kontroli do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres planowania.

16. przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w przedszkolu.

Nauczyciel ma prawo:

 1. korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji. realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego
 2. podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania
 3. decydowania o doborze form i metod pracy
 4. opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki
 5. ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego
 6. możliwości prawidłowego przebiegu stażu
 7. pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy
 8. publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą, promowania swoich działań w środowisku lokalnym
 9. uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki, uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami
 10. dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

 1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci
 2. dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie
 3. czystość wychowanków i stan zdrowia
 4. niezgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków
 5. odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

 

Poza obowiązkami wymienionymi powyżej nauczyciele obowiązani są:

 1. przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć sprawdzić miejsce, w którym zajęcia mają być prowadzone – sale zajęć, ogród.
 2. w przypadku, gdy stan pomieszczeń lub urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu lub ogrodzie, gdzie mają być prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci – nauczyciel prowadzący obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzić dzieci z pomieszczenia lub ogrodu i powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola (w przypadku nieobecności jego zastępcę lub intendenta).
 3. nauczycielowi zabrania się pozostawienia dzieci bez nadzoru w czasie ich pobytu w przedszkolu.
 4. planować i organizować zajęcia tak, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniały dzieciom maksymalne warunki bezpieczeństwa.
 5. przestrzegać ramowego rozkładu dnia, właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem psychicznym i fizycznym a wypoczynkiem, dbać o higienę układu nerwowego dzieci.
 6. w czasie zajęć ruchowych lub gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zwrócić uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu intensywności.

 

 

 

Wytworzył: Rada Miejska
Data informacji: 2009-06-19 09:42:42
Opublikował: Wojciech Skorulski
Data publikacji: 2012-12-20 09:49:09
Odsłon: 1776
Dziennik zmian
Danuta Kowalewska
Data ostatniej modyfikacji: Czwartek, 20 Grudzień 2012 09:49  
Publikatorem tego artykulu jest Danuta Kowalewska

Zobacz inne publikacje