Menu

Statystyka

Odsłon : 1530467
Strona główna Jednostki organizacyjne Przedszkole Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników

//
Email

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

argaiv1164

zatrudnionych w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej

 

Spis treści:

I.  Postanowienia ogólne (§ 1-3)
II. Wynagrodzenie za pracę (§ 4-10)
III. Dodatki do wynagrodzenia (§ 11-12)

IV. Inne świadczenia ze stosunku pracy (§ 13-22)

V. Postanowienia końcowe (§ 23-25)


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Regulamin wynagradzania tworzy się w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce na podstawie:

 1. art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94  z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych                  (Dz. U. Nr 223 poz. 1458),
 3. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 (Dz. U. Nr 50 poz. 398),

2. Regulamin  określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

 

 1. Regulamin wynagradzania obowiązuje pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń” na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Przepisów regulaminu nie stosuje się do nauczycieli i osób zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych.

 

§ 2

W sprawach nie uregulowanych regulaminem wynagradzania mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

 

§ 3

Ilekroć w regulaminie wynagradzania jest mowa o:

 1. przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy
  i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
 2. ustawie – rozumie się przez  to ustawę o pracownikach  samorządowych 
  z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów
  z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398),
 4. pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione                                     w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń” na podstawie umowy o pracę,
 5. pracodawcy – rozumie się przez to Przedszkole w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń” reprezentowane przez dyrektora przedszkola,
 6. organizacji związkowej – rozumie się przez to związki zawodowe działające w placówce,
 7. wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę osobistego zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego,
 8. minimalnym ustawowym wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenie określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

Wynagrodzenie za pracę

 

§ 4

1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek za wieloletnią pracę,
 3. dodatek funkcyjny,
 4. dodatek specjalny,
 5. premia,
 6. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy,
 7. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 8. wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta
 9. nagroda jubileuszowa,
 10. nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
 11. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 12. jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
 13. odprawa pośmiertna,
 14. odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

2. Do wypłaty dodatków określonych w  § 4 .1 muszą być spełnione przesłanki określone odrębnymi przepisami.

 

3. Wynagrodzenie za pracę określone w umowie winno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu.

 

4.  Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić w wyniku:
1) zmiany stanowiska pracy,
2) istotnej zmiany zakresu czynności na danym stanowisku wskutek powiększenia lub zmniejszenia tego zakresu,
3) zmiany stawek płac zasadniczych w tabeli płac,
4) istotnego podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

 1. Jeżeli praca określona w umowie o pracę nie wypełnia pracownikowi całkowicie czasu pracy, mogą być mu powierzone doraźne lub stałe czynności uzupełniające. Za wykonywanie czynności pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

 

 1. Dyrektor może powierzyć pracownikowi, za jego zgodą, wykonywanie dodatkowych czynności i  dokonać zmian w stawce wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 5

 1. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje  wynagrodzenie  zasadnicze  i  inne  składniki wynagrodzenia w wysokości   proporcjonalnej   do  wymiaru   czasu pracy określonego w umowie o pracę.
 2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną oraz wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

 

 1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia następuje w porozumieniu pracodawcy i pracownika w oparciu o przewidziane dla określonego stanowiska stawki zaszeregowania.

 

 1. Pracownik ma prawo wglądu tylko do stawek zaszeregowania właściwych dla swojego stanowiska.

 

 1. Pracownikowi  przysługuje  wynagrodzenie  za  pracę   wykonaną.

 

 1. Za czas niewykonania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak  stanowią.

§ 6

1. Ustala się:

1).       Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego (zał. Nr 1),

2).     Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

(zał. Nr 2)

3).       Tabelę wymagań kwalifikacyjnych (zał. Nr 3).

 

 

ROZDZIAŁ III

Dodatki do wynagrodzenia

 

§ 7

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego księgowego przysługuje dodatek funkcyjny- wg tabeli (zał. nr 2).

§ 8

 1. Na podstawie art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1 pkt. 7 i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. Pracownik    jest    obowiązany   udokumentować    swoje    prawo  do dodatku.
 2. 2. Na podstawie art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1, pkt. 8 i art. 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa. Pracownik    jest    obowiązany   udokumentować    swoje    prawo  do nagrody.
 3. 3. Na podstawie art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1 pkt 9 i 38 ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

§ 9

 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Tryb i zasady określa ustawa Kodeks Pracy.

 

§ 10

 1. Pracownikowi z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań przyznaje się dodatek specjalny w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego.
 2. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej.

§ 11

 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po rozwiązaniu stosunku pracy zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna.
 2. Tryb i zasady określa ustawa Kodeks Pracy.

§ 12

Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników należy się odprawa pieniężna (Dz.U. Nr 90 poz. 844).

 

 

ROZDZIAŁ IV

Inne świadczenia ze stosunku pracy

§ 13

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.
 2. Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.
 3. Decyzję o  przyznaniu nagród podejmuje dyrektor w oparciu o regulamin.
 4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej ważnej okazji.
 5. Kryteria przyznawania nagród :
  1. wzorowe wypełnianie obowiązków,
  2. złożoność realizowanych zadań,
  3. terminowe wykonywanie zadań,
  4. wykazywanie inicjatywy w pracy,
  5. przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami placówki,
  7. 7) dbanie o dobro placówki,

§ 14

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy.
 2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania pracowników przedszkola, stanowiący odrębny dokument.
 3. Premia może być przyznana pracownikom, którzy właściwie wykonują swoje obowiązki, a w szczególności:
  1. terminowo i przy zachowaniu należytej jakości, wykonują przydzielone im zadania,
  2. podejmują dobrowolnie dodatkowe działania, zadania na rzecz placówki,
  3. zachowują dbałość o stan techniczny powierzonych im urządzeń i sprzętu,
  4. przestrzegają przepisów regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
  5. przestrzegają zasad współżycia społecznego.

 

§ 15

 1. Praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy stanowi pracę  w godzinach nadliczbowych.
 2. 2. Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 3. 3. Zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych regulują przepisy ustawy Kodeks Pracy.
 4. 4. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy- główny księgowy, wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 16

Zasady wynagradzania za pracę w niedziele i święta określają przepisy ustawy Kodeks Pracy.

§ 17

Zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 95 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku nr 31 poz. 267 z późn. zm.)

 

§ 18

Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego  określonego ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.).

§ 19

 1. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
 2. 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca w  gotówce  lub  przelewem na  konto  osobiste  we  wskazanym  przez  pracownika  banku.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 20

Pracownicy, którzy w dniu wejście w życie niniejszego regulaminu nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych, mogą pozostać na dotychczas zajmowanym stanowisku. Pracownicy ci nie mogą awansować na stanowisko wyższe.

 

§ 21

 1. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz inne przepisy prawa pracy.
 2. Regulamin może być zmieniany w formie aneksów uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 1. Aneksy zaczynają obowiązywać w terminach i po podaniu ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty dla regulaminów wynagradzania.

 

§ 22

1. Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego podpisaniu i podaniu do wiadomości w formie zarządzenia oraz poprzez udostępnienie jego treści w szatni personelu,    tj. od 14.07.2009 r.

2. Zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem.

§ 23

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin wynagradzania obowiązujący od dnia  31.01.2008 r. wraz z aneksami.

§ 24

 

Regulamin obowiązuje do odwołania.

§ 25

Regulamin uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarna Białostocka, 2009-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

zał. nr 1

 

 

 

 

 

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota

w zł

Maksymalna kwota

ustawowego wynagrodzenia

I

1 100,00

1 300,00

II

1 120,00

1 350,00

III

1 140,00

1 400,00

IV

1 160,00

1 500,00

V

1 180,00

1 600,00

VI

1 200,00

1 700,00

VII

1 220,00

1 850,00

VIII

1 240,00

2 000,00

IX

1 260,00

2 200,00

X

1 280,00

2 300,00

XI

1 300,00

2 500,00

XII

1 350,00

2 700,00

XIII

1 400,00

2 900,00

XIV

1 450,00

3 100,00

XV

1 500,00

3 400,00

XVI

1 550,00

3 700,00

XVII

1 600,00

4 100,00

XVIII

1 650,00

4 500,00

XIX

1 700,00

4 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zał. nr 2

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

 

 

stanowisko

maksymalne wynagrodzenie zasadnicze

maksymalna kwota dodatku funkcyjnego

1

główny księgowy

4100,-

do 1200,- zł

2

kasjer

2300,-

---

3

intendent

2300,-

---

4

konserwator

2300,-

---

5

kucharka

2300,-

---

6

pomoc kuchenna

2000,-

---

7

pomoc nauczyciela

2300,-

---

 

 

 

zał. nr 3

 

Tabelę wymagań kwalifikacyjnych

Wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi

 

Lp.

stanowisko

minimalna grupa wynagrodzenia zasadniczego

minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy

(w latach)

główny księgowy

XVI

według odrębnych przepisów

kasjer

VI

wyższe

-

średnie

2

3

intendent

V

średnie

1

zasadnicze zawodowe

2

4

konserwator

V

średnie zawodowe,

-

zasadnicze zawodowe             i odpowiednie wyszkolenie
w zawodzie

-

5

pomoc kuchenna

IV

zasadnicze zawodowe

-

podstawowe

-

6

pomoc nauczyciela

VI

podstawowe

-

 

7

 

kucharka

V

średnie zawodowe

-

zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

-

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (regulamin wynagradzania obsługi 2009.doc)regulamin wynagradzania obsługi 2009.doc 118 Kb
Wytworzył: Rada Miejska
Data informacji: 2009-06-19 10:40:23
Odsłon: 1469
Dziennik zmian
Danuta Kowalewska
Data ostatniej modyfikacji: Wtorek, 16 Luty 2010 23:07  
Publikatorem tego artykulu jest Danuta Kowalewska

Zobacz inne publikacje